XL sesja Rady Miejskiej w Łęcznej - relacja

09-11-2017, 08:14

XL sesja Rady Miejskiej w Łęcznej - 15 listopada 2017 r. Początek obrad – godz. 14.00 sala posiedzeń Rady Miejskiej przy Pl. Kościuszki 22.

Po stwierdzeniu quorum (obecnych  20 radnych) Przewodnicząca Rady przedstawiła przewidywany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie quorum

2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z XXXIX-ej sesji Rady
4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami
5. Interpelacje, zapytania i wnioski

6. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Łęczna a Gminą Milejów w sprawie powierzenia Gminie Milejów realizacji zadania publicznego Gminy Łęczna z zakresu pomocy społecznej, polegającego na korzystaniu przez mieszkańców Gminy Łęczna z usług świadczonych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Milejowie z siedzibą w Antoniowie,
b) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna.

7. Wolne wnioski
8. Sprawy organizacyjne
9. Zakończenie obrad

Do przedstawionego projektu obrad nie wniesiono uwag. Następnie radni  przyjęli jednogłośnie  protokół z XXXIX Sesji Rady (20 radnych za).

W kolejnym punkcie Burmistrz przedstawił sprawozdanie z pracy między sesjami (sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej relacji). Pytania radnych dotyczyły spotkania z przedstawicielami POLSKIEJ SIECI ENERGETYCZNEJ w sprawie budowy linii elektroenergetycznej 2x400 kV CHEŁM-LUBLIN SYSTEMOWA, przejścia przy TESCO oraz przetargu na zaciągnięcie kredytu. Burmistrz poinformował, że trwają prace planistyczne dotyczące budowy linii. Część przejścia przy TESCO, na działce należącej do gminy, wykonują pracownicy w ramach prac interwencyjnych.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Łęczna a Gminą Milejów w sprawie powierzenia Gminie Milejów realizacji zadania publicznego Gminy Łęczna z zakresu pomocy społecznej, polegającego na korzystaniu przez mieszkańców Gminy Łęczna z usług świadczonych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Milejowie z siedzibą w Antoniowie została przyjęta jednogłośnie (21 radnych za).

Przystąpiono do dyskusji nad uchwałą dotyczącą uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna. Problematykę zmiany planu przedstawił Pan mgr Janusz Komenda z Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie. Następnie Rada Miejska w Łęcznej rozpatrzyła uwagi wniesione do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna. Uwzględnienie wniosków skutkowałoby koniecznością powtórnej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łęczna uchwalonym w 2016 r. lub koniecznością powtórzenia procedury uzgadniania przedstawianego planu. Wydłużyłoby to znacznie całą procedurę uchwalania zmian planu. Większością głosów Rada rozstrzygnęła o sposobie rozpatrzenia uwag podtrzymując rozstrzygnięcia Burmistrza w tej sprawie.

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna została przyjęta jednogłośnie (21 radnych za).

Pan mgr Janusz Komenda z Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie poinformował o stanie prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Łęczna. Obecnie wniosek o odrolnienie gruntów rolnych opiniowany jest w Urzędzie Marszałkowskim. Następnie przesłany zostanie do  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu uzgodnienia. Rozpatrzenie tego wniosku umożliwi dokończenie procedury i uchwalenie planu.

Sprawy organizacyjne zakończyły XL Sesję Rady Miejskiej.

Pliki do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza