XLII-ta sesja Rady Miejskiej w Łęcznej (sesja budżetowa) - relacja

15-12-2017, 12:49

XLII sesja Rady Miejskiej w Łęcznej w dniu 28 grudnia br. w sali posiedzeń Rady Miejskiej, Pl. Kościuszki 22. Początek obrad – godz.12.00.

Po stwierdzeniu quorum (obecnych 20 radnych) Przewodnicząca Rady przedstawiła przewidywany porządek obrad:
1.    Otwarcie Sesji – stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady.
4.    Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami.
5.    Interpelacje, zapytania, wnioski
6.    Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2026.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łęczna na 2018 rok:
a)    odczytanie projektu uchwały budżetowej,
b)    odczytanie uzasadnienia Burmistrza do projektu uchwały,
c)    odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej przekazanego projektu uchwały budżetowej,
d)    odczytanie opinii Komisji Stałych i Komisji Finansów i Budżetu,
e)    odczytanie uzasadnienia Burmistrza dotyczącego nie uwzględnionych w projekcie budżetu ostatecznych wniosków Komisji Finansów i Budżetu,
f)    dyskusja nad projektem budżetu,
g)    głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie:
a)    ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
b)    uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Łęcznej na 2018 rok.
9.     Wolne wnioski.
10.    Sprawy organizacyjne.
11.    Zakończenie obrad.
O rozszerzenie przedstawionego projektu obrad w imieniu Burmistrza wniosek złożyła Pani Renata Brońska Skarbnik Miasta. Wniosek dotyczył rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie:
- zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2027,
- wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna na 2017 rok.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie (20 głosów za). Następnie radni  przyjęli jednogłośnie  protokół z XLI Sesji Rady.
W kolejnym punkcie Burmistrz przedstawił sprawozdanie z pracy między sesjami (sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej relacji).
Pytania radnych dotyczyły między innymi sprawy odbioru odpadów. Burmistrz poinformował o podpisaniu nowej umowy na odbiór odpadów z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Łęcznej na dotychczasowych warunkach. Na pytanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu na dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na 2018 rok, Burmistrz wyjaśnił, że w ostatnim czasie zmienione zostały kryteria wyboru projektów. Zmiany te są bardzo niekorzystne dla gmin takich jak Łęczna. Gmina składała wniosek na przebudowę ulic Pasternik i Przemysłowa. Wprowadzenie niekorzystnych dla Łęcznej kryteriów spowodowało, że planowana inwestycja znalazła się na odległym miejscu w konkursie. Gmina złożyła odwołanie od przyznanej projektowi ocenie. Jeżeli nie uzyskamy dofinansowania z programu - realizacja projektu będzie etapami odbywała się ze środków własnych w okrojonym zakresie.
Na pytania radnych Burmistrz przedstawił informacje o działaniach związanych ze sprawą budowy elektrowni. Inwestor obecnie przygotowuje się do opracowania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych warunkach realizacji inwestycji.
Przy rozpatrywaniu projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2026 złożony został wniosek o zdjęcie części środków z projektu przebudowy ulicy Pasternik i Przemysłowej i przesunięcia tych środków na remont ulic Gwarków i Wilklinowej. Burmistrz poinformował, że modernizacja ulicy Gwarków wymaga współdziałania z spółdzielniami mieszkaniowymi podobnie jak to zrobiono z modernizacją ulicy Skarbek. Nie jest to możliwe w ciągu jednego roku budżetowego. To samo dotyczy ulicy Wiklinowej gdzie do modernizacji ulicy konieczna jest dodatkowo przebudowa infrastruktury podziemnej. Przebudowa obu ulic mogłaby się w roku 2018 ograniczyć jedynie do położenia nowego asfaltu. Zablokowałoby to możliwość kompleksowej modernizacji ulic w przyszłości. W głosowaniu radni poparli ocenę przedstawioną przez Burmistrza i odrzucili złożony wniosek. Za podjęciem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2026 głosowało 15 radnych, 6 radnych wstrzymało się od głosu.
Projekt uchwały budżetowej na 2018 rok (uchwała przewiduje dochody Gminy  w wysokości 79 330 tys. zł, a wydatki w wysokości  84 230 tys.) oraz  uzasadnienie Burmistrza do projektu uchwały przedstawiła Pani Renata Brońska Skarbnik Miasta. 
Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez Burmistrza projekt uchwały budżetowej.
Następnie przewodniczący komisji Rady przedstawili opinie komisji dotyczące projektu budżetu. Szczegółową analizę projektu budżetu przedstawił radny Jan Skibiński Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu. Większość komisji pozytywnie zaopiniowało projekt budżetu, nie przedstawiając żadnych uwag do projektu. Radni w toku prac nad budżetem złożyli jeden wniosek dotyczący wykonania oświetlenia ulicy bocznej Bazarowej. Burmistrz negatywnie odniósł się do tego wniosku wskazując, że wykonanie tego oświetlenia nie jest priorytetowym zadaniem gminy. Wskazał, że przy tworzeniu projektu budżetu nie można było pozytywnie rozpatrzeć wielu innych pilniejszych wniosków. Radny M.Fijałkowski ponowił wniosek o uwzględnienie budowy oświetlenia tej ulicy. Pani radna T.Syta wskazała, że do tej pory nie było możliwości zrealizowania wcześniejszych wniosków o budowę oświetlenia na terenie gminy ze względu na brak środków. Właśnie te zadania powinny być realizowane w pierwsze kolejności. Wniosek radnego M.Fijałkowskiego nie uzyskał poparcia większości radnych i został odrzucony.
Za podjęciem uchwały budżetowej na 2018 rok głosowało 20 radnych, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.
W kolejnym punkcie przystąpiono do rozpatrywania pozostałych uchwał.
Uchwały w sprawie:
-  ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
-  uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Łęcznej na 2018 rok,
- zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2027,
- wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna na 2017 rok
radni przyjęli jednogłośnie.
Wolne wnioski, sprawy organizacyjne oraz życzenia noworoczne zakończyły sesję.

Pliki do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza