„Kto Ty jesteś? Niepodległość oczami dziecka" - konkurs plastyczny dla dzieci

12-09-2018, 11:42

Regulamin konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Filia nr 3 Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im Zbigniewa Herberta w Łęcznej ul. Jaśminowa 4.
2. Konkurs rozpoczyna się 10.09.2018 r. i trwać będzie do 16.10.2018 r.
3. Rozstrzygniecie konkursu odbędzie się 25.10.2018 r. w Filii nr 3 MGBP ul. Jaśminowa 4.
4. Temat prac konkursowych brzmi: „Kto Ty jesteś? Niepodległość oczami dziecka "
5. W konkursie mogą brać udział dzieci z klas 0 – III ze Szkół Podstawowych, nauki pozaszkolnej Miasta i Gminy Łęczna .

Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w formacie A4 , tzw. techniką płaską : rysowanie, malowanie . Nie będą dopuszczane malowidła na szkle, kompozycje przestrzenne, rzeźby czy prace z plasteliny i materiałów nietrwałych lub sypkich.
2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie.
3. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.
5. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora Konkursu.
6. Każda praca powinna być opatrzona danymi: imię i nazwisko, wiek autora pracy, nazwa i dokładny adres placówki, telefon kontaktowy, imię i nazwisko opiekuna oraz posiadać załączone oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego (załącznik nr 1) i  nauczyciela/opiekuna artystycznego (załącznik nr 2).

Wyniki konkursu i nagrody:
1. Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, walory artystyczne.
2. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac laureatów konkursu.
3. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej naszej biblioteki www.mgbp.leczna.pl,  oraz Urzędu Miejskiego w Łęcznej www.leczna.pl .
4. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody.
5. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będę brały udziału w konkursie.

Uwagi:
1. Przekazując prace na konkurs, uczestnik zgadza się na umieszczenie pracy na stronie internetowej Biblioteki i Urzędu Miejskiego w Łęcznej.
2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
4. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.
5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1

Pliki do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza