Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

28-03-2017, 11:25

Zgodnie z wymogami § 1 uchwały Nr  XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalności statutowej organizacji pozarządowej oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (Dz. U. Woj. Lub. z 2010 r. nr 116, poz. 2072) w/w projekt uchwały został przez Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi na stronie internetowej www.leczna.pl w terminie od 13.03.2017 r. do 27.03.2017 r. do godz. 15.00.

W trakcie konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza