Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Łęczna

26-04-2017, 08:58

Burmistrz Łęcznej ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Łęczna Stowarzyszeniom Ogrodowym, prowadzącym rodzinne ogrody działkowe.

Wnioski o udzielenie dotacji celowej będzie można składać w Urzędzie Miejskim w Łęcznej w terminie od 27.04.2017 r. do 19.05.2017 r.
Stowarzyszenia Ogrodowe prowadzące rodzinne ogrody działkowe, zwane dalej ROD, znajdujące się na terenie gminy Łęczna mogą uzyskać z budżetu gminy dotację celową na dofinansowanie zadań związanych z ich rozwojem.
Dotacja może być przeznaczona w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej.
Realizacja zadania musi wpływać na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców.
Dotacja w danym roku budżetowym może być udzielona w wysokości 50% poniesionych kosztów w kwocie nie większej niż 10.000 zł nakładu na zadanie, o którego dofinansowanie ubiega się ROD.
Zasady, tryb postępowania i sposób rozliczenia dotacji udzielonej ROD określa „Regulamin udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Łęczna Stowarzyszeniom Ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe”, przyjęty Uchwałą nr XXXIII/176/2017 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 29 kwietnia 2017 r.

Uwaga!
Wniosek o udzielenie dotacji może składać wyłącznie zarząd ROD lub osoby uprawnione do jego reprezentowania.

1)    Uchwała NR XXXIII/176/2017
2)    Wzór wniosku o udzielenie dotacji

Pliki do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza