Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat lokalnych i niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Łęczna instrumentem płatniczym

23-05-2017, 10:53

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (Dz. U. Woj. Lub. z 2010r. Nr 116, poz. 2072) Urząd Miejski w Łęcznej przedstawił do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego następujący projekt uchwały:

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat lokalnych i niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Łęczna  instrumentem płatniczym

W trakcie konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza