Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – pomnik przyrody

28-07-2017, 08:33

Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – pomnik przyrody
Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowej oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego ( Dz. Urz. Woj. Lub. z 2010 r. Nr 116, poz. 2072 ) Urząd Miejski w Łęcznej przedstawia do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – pomnik przyrody

W konsultacjach mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)
Forma przeprowadzenia konsultacji na stronie internetowej: zgłaszanie uwag i opinii na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Adres do korespondencji:
Urząd Miejski w Łęcznej
Pl. Kościuszki 5
21-010 Łęczna
Adres poczty elektronicznej: info@um.leczna.pl
Termin przeprowadzenia konsultacji: od 28.07.2017 r. do 15.08.2017 r.
(decyduje data wpływu do urzędu)

Konsultacje przeprowadzane są przez Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie następujących informacji:
1. Nazwa i adres siedziby organizacji,
2. Numer wpisu do właściwego rejestru.
3. Dane osoby uprawnionej do zgłoszenia oraz reprezentowania organizacji podczas przeprowadzanych konsultacji
4. Fragment statutu zawierającego informacje o przedmiocie działalności związanej z konsultowanym aktem prawnym.
Opinie i uwagi organizacji niezawierające w/w danych lub złożonych po terminie zakończenia konsultacji nie są brane pod uwagę w toku procedury legislacyjnej dotyczącej konsultowanego projektu.
Nieprzedstawienie opinii w terminie określonym w zawiadomieniu o konsultacjach oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania.
Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich organizacji.
Rezultaty konsultacji oraz ich wpływ na treść projektu aktu prawa miejscowego przedstawione zostaną w uzasadnieniu projektu ww. uchwały.

Pliki do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza