Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia

01-04-2011, 13:39

Na konkurs ogłoszony na podstawie zarządzenia nr 15/2011 Burmistrza Łęcznej z dnia 25 lutego 2011r. wpłynęło 25 ofert. Dokonując oceny złożonych ofert Komisja uwzględniała spełnienie warunków formalnych i merytorycznych wskazanych w ogłoszeniu o konkursie.
Dokonano wyboru następujących ofert:

Szczegółowy podział środków publicznych

I. W zakresie ochrony i promocji zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi

1.    Realizacja na terenie Starego Miasta programu profilaktyczno–edukacyjnego w zakresie przeciwdziałania narkomanii i rozwiązywania problemów alkoholowych występujących wśród dzieci i młodzieży.
      CARITAS Archidiecezji Lubelskiej Okręg nr 10 w Łęcznej – przyznano 8 pkt
     18 000 zł      

2.    Realizacja na terenie Osiedla Niepodległości programu profilaktyczno-edukacyjnego w zakresie przeciwdziałania narkomanii i rozwiązywania problemów alkoholowych występujących wśród dzieci i młodzieży.
        Parafia p.w. św. Barbary w Łęcznej – przyznano 8 pkt
       18 000 zł
3.    Realizacja na terenie Osiedla Bobrowniki programu profilaktyczno – edukacyjnego w zakresie przeciwdziałania narkomanii i rozwiązywania problemów alkoholowych występujących wśród dzieci i młodzieży.
      Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców „Przyjazna Szkoła” 7,5 pkt
      10 000 zł

4.    Koordynacja ruchu trzeźwościowego na terenie Gminy Łęczna.
       Regionalne Centrum Trzeźwości „Maksymilian” – 7,5 pkt
      10 000 zł

5.    Realizacja programu edukacyjno-profilaktycznego w szkołach na terenie Gminy Łęczna.
       Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców „Przyjazna Szkoła” – 6,5 pkt
      10 000 zł


II. W zakresie ochrony i promocji zdrowia – przeciwdziałanie narkomanii
     15 000  zł

1.    Zwiększanie dostępności na terenie Gminy Łęczna pomocy dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz osób zagrożonych uzależnieniem.
        Stowarzyszenie MONAR Punkt Konsultacyjny w Łęcznej – 8 pkt
        15 000 zł


III. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

1.    Organizacja na terenie Gminy Łęczna ścieżki edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, dotyczącej historii i kultury regionu.
       Stowarzyszenie „Podaj Dłoń” – 7 pkt
       4 000 zł

2.    Organizacja na terenie Gminy Łęczna otwartego, integracyjnego festiwalu twórczości artystycznej.
       Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „FORTITUDO” - 7 pkt
        4 000 zł

3.    Popularyzacja teatru na terenie Gminy Łęczna.
       Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki „PLAMA” – 8 pkt
       13 000 zł

4.    Organizacja na terenie Gminy Łęczna otwartych imprez integracyjnych dla osób dorosłych. 
       Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Łęcznej – 6 pkt
        2 000 zł

5.    Popularyzacja sztuk plastycznych na terenie Gminy Łęczna.
        Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki „PLAMA” – 7 pkt
         4 000 zł

6.    Upowszechnianie kultury i dziedzictwa lokalnego Gminy Łęczna.
        Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki „PLAMA” – 8 pkt
       10 000 zł


IV. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej


PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH

1.    Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łęczna w sekcji taekwon –do. 
        Lubelski Klub Sportów Walki „DAN”- 8 pkt
        5 000 zł

2.    Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łęczna w sekcji siatkówki.
       Uczniowski Klub Sportowy „Hetman” – 7,5 pkt
       10 000 zł

3.    Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łęczna na basenie, nauka i popularyzacja pływania.
        Uczniowski Klub Sportowy „Hetman” – 8 pkt
        10 000 zł


ZAWODY SPORTOWE

4.    Organizacja otwartego turnieju sportowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży z udziałem osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Łęczna.
        Łęczyńskie Stowarzyszenie Wyrównywania Szans - 8 pkt
        3 000 zł

5.    Organizacja otwartego biegu dla dzieci i dorosłych. 
        Uczniowski Klub Sportowy „Hetman” – 7,5 pkt
        4 000 zł


V. W zakresie edukacji ekologicznej 9 500 zł
Środki na realizację zadania pochodzą z rezerwy celowej na realizację zadań własnych gminy z zakresu edukacji ekologicznej – wydatki realizowane z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska

1.  Realizacja programu edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży na terenie miasta i gminy Łęczna.
     Stowarzyszenie „Podaj Dłoń” – 7 pkt
      4 150 zł


W wyniku nie spełnienia warunków formalnych zostały odrzucone 4 oferty:
1)    Górniczy Klub Sportowy – Organizacja zajęć sportowo –rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Łęczna w sekcji zapasów – 27 000 zł.
2)    Górniczy Klub Sportowy – Organizacja wojewódzkiego turnieju klasyfikacyjnego kadetów (rocznik 1995 i młodsi) w tenisie ziemnym. 2 510 zł.
3)    Górniczy Klub Sportowy – Turniej wakacyjny w tenisie ziemnym dla dzieci i młodzieży. 3 380 zł
4)    Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców „Przyjazna Szkoła” – Realizacja programu edukacji ekologicznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie gminy Łęczna” – 5 350 zł


W wyniku oceny merytorycznej zostały odrzucone 3 oferty:
1)    Stowarzyszenie Nasza Świetlica „Pomocna Dłoń” - Realizacja na terenie Osiedla Samsonowicza programu profilaktyczno-edukacyjnego w zakresie przeciwdziałania narkomanii i rozwiązywania problemów alkoholowych występujących wśród dzieci i młodzieży. 10 000 zł
2)    Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców „Przyjazna Szkoła” – Realizacja na terenach wiejskich Gminy Łęczna programu profilaktyczno-edukacyjnego w zakresie przeciwdziałania narkomanii i rozwiązywania problemów alkoholowych występujących wśród dzieci i młodzieży. 10 000 zł
3)    Stowarzyszenie Bezrobotnych i Bezdomnych „Tęcza” – Zwiększenie dostępności na terenie Gminy Łęczna pomocy dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz osób zagrożonych uzależnieniem.
6 600 zł


Wszystkie wyłonione projekty spełniły warunki realizacji zadań przedstawione w ogłoszeniu
o konkursie. Oferty opracowane zostały w zrozumiały i przejrzysty sposób, opisano w nich działania, jakie zostaną podjęte, przyjęto mierzalne efekty realizacji; rezultaty, jakie przyniesie realizacja projektów są celowe i wpisują się w cel zadań. Przedstawione kalkulacje kosztów są sporządzone
w prawidłowy sposób. Dotychczasowo realizowane przez organizacje zadania przebiegały bez zakłóceń, w projektach została uwzględniona promocja gminy Łęczna, stowarzyszenia angażują w realizacje zadania własne zasoby ludzkie.
Biorąc pod uwagę wysokość środków przeznaczonych na przeprowadzenie konkursu, rodzaje kosztów możliwe do pokrycia ze środków gminnych, ocenę kalkulacji kosztów w odniesieniu do zakresu realizacji przedstawionych w ofertach oraz wkład własny organizacji, zaproponowane formy realizacji zadań zostały uznane za celowe i szczególnie użyteczne dla społeczeństwa gminy Łęczna.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza