PRL wraca po latach

04-07-2005, 09:08

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Łęczna został uchwalony na lata 2004 - 2013. Jest to dość obszerny (liczy około 100 stron) dokument, który został sporządzany po to, by skonkretyzować plany rozwoju Gminy Łęczna.
 
Zawiera więc działania, które Gmina zamierza wdrażać, np. najbliższe duże inwestycje. PRL stanowi też podstawę do ubiegania się o środki pomocowe Unii Europejskiej.
Obowiązujący PRL zawiera wykaz zadań, które mają poprawić sytuację Gminy Łęczna w różnych sferach, np. w strukturze gospodarczej (17 zadań), w sposobie użytkowania terenu (11 zadań), rozwój systemu komunikacji i infrastruktury (23 zadania) itp.
Zawiera też projekty inwestycyjne Gminy Łęczna w okresie 2004-2006. Są to:
• budowa drogi łączącej ulicę Staszica z ulicą Piłsudskiego
• przebudowa Alei Jana Pawła II, budowa ulicy łączącej ul. Lisa Błońskiego z ul. Krasnystawską
• budowa ulic miejskich na osiedlu Słonecznym w Łęcznej
• budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Północnej i ulicy Krasnystawskiej w Łęcznej - III etap
• kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ciśnieniowa miejscowości Podzamcze i Stara Wieś
• dworzec autobusowy z infrastrukturą towarzyszącą
• kanalizacja deszczowa dla miasta Łęczna
• rewaloryzacja Starego Miasta i uporządkowanie ulicy Rynek II w Łęcznej
• modernizacja Placu Powstań Narodowych wraz z towarzyszącym parkingiem
• budowa ulicy Szkolnej - odcinek do ulicy Świętoduskiej
• budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Chełmskiej do ulicy Jagiełki w Łęcznej
• budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Łęcznej
• termomodernizacja szkół na terenie gminy Łęczna
• budowa cmentarza komunalnego
• budowa dróg osiedlowych w dzielnicy przemysłowej w Łęcznej
• budowa ulic równoległych do ulicy Krasnystawskiej
• budowa dróg gminnych wg Strategii Budowy Dróg Gminnych
• Zakład Aktywizacji Zawodowej w Łęcznej - wielofunkcyjny system rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
• budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych - II etap
• budowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowej wg Wieloletniego Planu Budowy Oświetlenia Ulicznego.
Ze względu na fakt, iż niektóre z wymienionych inwestycji udało się zrealizować oraz ze względu na pojawienie się zmian jakichkolwiek warunków, które mogą przełożyć się na zmianę zapisów PRL-u, Plan musi być w pewnych odstępach czasu przeglądany i dostosowywany do realiów.
Istota takiego monitoringu polega na prowadzeniu stałych obserwacji i dokonywaniu systematycznych pomiarów przebiegu realizacji celów Planu. Monitoring będzie obejmował m. in.
obserwację i ocenę wdrażania zadań lub programów operacyjnych w życie. Prace nad wdrażaniem Planu ma koordynować Łęczyńskie Porozumienie na Rzecz Rozwoju Lokalnego, które powoła Burmistrz Łęcznej.
Porozumienie będzie realizować plan konsultacji społecznych poprzez lokalne media (cykliczne programy, artykuły w lokalnej prasie informujące o postępach prac i planach na przyszłość) oraz poprzez Internet: interaktywna strona WWW miasta Łęczna umożliwi mieszkańcom pobieranie i wypełnianie ankiet na tematy związane z realizacją poszczególnych zadań niniejszego Planu.
Bardzo ważnym, jeśli nie najważniejszym ogniwem tego monitoringu są przedstawiciele mieszkańców Gminy Łęczna, w tym rady poszczególnych osiedli i sołectwa. Ich opinie będą miały istotny wpływ na kształt Planu.
Niezbędnym warunkiem realizacji projektów i zadań określonych w PRL-u, a także prowadzenia oceny i aktualizacji Planu, jest stworzenie trwałej i skutecznej współpracy pomiędzy mieszkańcami gminy, sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi oraz samorządem lokalnym. Takie porozumienie będzie istotne z punktu widzenia każdego z wymienionych sektorów życia publicznego.
Dodajmy, że PRL Gminy Łęczna jest również doskonałym źródłem informacji o Gminie, od danych statystycznych począwszy, poprzez informacje o środowisku przyrodniczym, turystyce, gospodarce, na informacjach o warunkach życia skończywszy.
Wieloletni Plan Inwestycyjny i Finansowy
Przy okazji omawiania Planu Rozwoju Lokalnego, należy wspomnieć o Wieloletnim Planie Inwestycyjnym i Finansowym. Stanowi on wybór najistotniejszych inwestycji w dłuższym horyzoncie czasu, aby korzyści finansowe, społeczne, ekologiczne i inne osiągnięte dzięki ich realizacji były jak największe.
WPIiF jest listą zadań inwestycyjnych. Określa ponadto kolejność ich wykonywania i zakłada źródła finansowania w rozbiciu na poszczególne lata. Zawiera też szczegółową prognozę finansową.

PRL stanowi załącznik do Uchwały Nr XXI/148/2004 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 2 lipca 2004 r., WPIiF stanowi załącznik do Uchwały Nr XXI/148/2004 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 2 lipca 2004 r. Ich pełną treść możecie Państwo znaleźć na stronie Urzędu Miejskiego lub w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łęczna w zakładce uchwały Rady Miejskiej.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza