Słowniczek terminów administracyjnych

08-03-2005, 08:05

SŁOWNICZEK
TERMINÓW ADMINISTRACYJNYCH

Urząd Miejski w Łęcznej, 2005 R.
 
Niniejsza broszurka, wydana w ramach Laboratorium programu "Przejrzysta Gmina" ma pomóc w zrozumieniu niektórych skomplikowanych określeń i sformułowań używanych w języku urzędowym. Należy zaznaczyć, że często do ich używania zmuszają wyższe rangą przepisy, tworzone przez Sejm czy Senat. Poniższy wykaz ma odniesienie do wszystkich samorządów, a nie dotyczy wyłącznie Łęcznej. Nie jest on również wykładnią prawną i nie może być w taki sposób traktowany. Wiele przedstawionych w wykazie pojęć opisano w dużym uproszczeniu dla łatwiejszego ich zrozumienia.
 

ABSOLUTORIUM - to potwierdzenie przez Radę Miejską, że Burmistrz prawidłowo zrealizował budżet gminy czyli zgodnie z prawem wydał publiczne pieniądze. Absolutorium jest rodzajem kontroli Rady Miejskiej nad Burmistrzem w zakresie wykonania budżetu i jest wyrazem końcowej oceny działalności Burmistrza w tym względzie. Burmistrz przedstawia Radzie szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu gminy, a Rada w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium głosuje specjalną uchwałę. Jest to najważniejsze głosowanie dla Burmistrza, ponieważ wtedy wie, czy jego działania są akceptowane przez radnych, czyli przedstawicieli mieszkańców, czy też nie.

ADIACENCKA OPŁATA - opłata ustalona w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego (np. gminy) albo scaleniem i podziałem nieruchomości.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA ­ tworzą ją wszystkie instytucje i urzędy, których zadaniem jest zarządzanie różnymi dziedzinami życia społecznego. W Polsce administrację publiczną dzielimy na administrację rządową i samorządową

ADMINISTRACJA RZĄDOWA - ma dwa poziomy: centralny (rząd) np. ministerstwa i wojewódzki (wojewodowie), np. Urząd Wojewódzki w Lublinie. Podlega premierowi.

ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA - tworzą ją niezależne od siebie władze wykonawcze (patrz władze wykonawcze) samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich i jednostki realizujące zadania tych samorządów np.: urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie. Administracja samorządowa realizuje zadania własne samorządu oraz określone w przepisach zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. 

BIP - Biuletyn Informacji Publicznej - rodzaj strony internetowej o szczególnych standardach, zawierającej informacje wymagane przez przepisy, np. oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne czy radnych.

BUDŻET GMINY - uchwalany przez Radę Miejską w formie uchwały budżetowej roczny plan finansowy gminy obejmujący wszystkie jej dochody i wydatki. W budżecie gminy zawarte są również dochody i wydatki wszystkich jednostek organizacyjnych (urzędu, szkół, ośrodków pomocy społecznej itd.).
Budżet gminy można porównać do budżetu domowego podzielonego na określone grupy wydatków i rodzaje dochodów.

BUDOWA - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu.

BUDOWLA - obiekt budowlany, który nie jest tzw. małą architekturą, np: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, maszty antenowe, budowle obronne (fortyfikacje), ochronne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych.

BUDYNEK - obiekt budowlany, który jest związany z gruntem w sposób trwały, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych posiada fundamenty i dach.

BURMISTRZ (wójt, prezydent) jest organem wykonawczym gminy, ponieważ jednym z jego zadań jest wykonywanie uchwał Rady Miejskiej (rady gminy). W roku 2002 burmistrzów po raz pierwszy wybieraliśmy w wyborach bezpośrednich.
Burmistrz wykonuje zadania gminy (gospodaruje mieniem komunalnym, wykonuje budżet itp.). Burmistrz wydaje również decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej o ile inne przepisy nie stanowią inaczej (do wydawania decyzji w swoim imieniu może upoważnić swojego zastępcę lub innych pracowników urzędu).
Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy urzędu miejskiego, którego jest kierownikiem.

CEL PUBLICZNY - niekiedy przepisy nakazują urzędnikom działać w określony sposób, mając na względzie cel publiczny - działanie ważne dla większości mieszkańców. Takimi celami publicznymi są np. wydzielanie gruntów pod drogi, budowa nowych dróg, budowa urządzeń do przesyłania gazu i energii elektrycznej, budowa urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania i oczyszczania ścieków oraz utylizacji odpadów, budowa obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska, budowa pomieszczeń dla urzędów, sądów i prokuratur, szkół, publicznych obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładanie i utrzymywanie cmentarzy.

CZYNNOŚCI PRAWNE - działania wywołujące skutki wynikające z przepisów prawa.

DECYZJA - rozstrzygnięcie konkretnej sprawy przez uprawniony organ (np. Burmistrza, Starostę) na podstawie upoważnienia ustawowego. W formie decyzji wydane mogą być np. zezwolenia, koncesje, pozwolenia czy nakazy płatnicze. Jeśli nie jesteśmy zadowoleni z wydanej decyzji, przysługuje nam najczęściej możliwość odwołania się od niej. Sposób odwołania zawsze zawarty jest w decyzji. Od decyzji wydanej przez Burmistrza służy najczęściej odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego.

DIETA RADNEGO - to rodzaj ekwiwalentu dla radnego, który ma zrekompensować ewentualnie utracone zarobki w miejscu pracy radnego z powodu nieobecności w pracy ze względu na udział w pracach rady. Dieta obejmuje też inne koszty bycia radnym, np. udział w spotkaniach. Wysokość diety ustala rada miejska, z tym że dieta nie może miesięcznie przekroczyć pewnej kwoty, określonej w odpowiednich przepisach.

DOKUMENTACJA BUDOWY - pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym i innymi dokumentami, takimi jak: dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, niekiedy rysunki i opisy, książka obmiarów.

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA - dokumenty budowy ze zmianami, które mogły się pojawić w czasie wykonywania robót i pomiarów geodezyjnych.

DOTACJA - jeden ze sposobów finansowania zadań publicznych. Dotacje gmina może otrzymywać np. z budżetu państwa może to być dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (np. organizacja wyborów), na dofinansowanie pomocy społecznej czy wypłat dodatków mieszkaniowych. Gmina może również udzielać dotacji np. gminnym jednostkom organizacyjnym lub organizacjom pozarządowym na realizację zleconych im zadań publicznych.

DZIAŁKA BUDOWLANA - nieruchomość gruntowa lub działka gruntu, której cechy (np. dostęp do drogi publicznej, odpowiednie uzbrojenie) spełniają wymogi określone w innych przepisach, na postawienie na niej obiektów budowlanych, np. domu.

DZIAŁKA GRUNTU - część nieruchomości wydzielona w wyniku jej podziału albo scalenia i podziału.

DZIENNIK BUDOWY - dokument, w którym osoby uprawnione dokonują wpisów dotyczących przebiegu robót budowlanych.

FINANSE PUBLICZNE - różne działania związane z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowaniem.

FUNKCJONARIUSZ PUBLICZNY - osoba wykonująca funkcje publiczne i w związku z tym podlegająca z jednej strony szczególnej ochronie prawnej, z drugiej strony ponosząca szczególną odpowiedzialność, w tym również prawną.

GMINA - wspólnota wszystkich mieszkańców zamieszkujących określone terytorium. Gmina Łęczna to nie urząd, burmistrz czy rada miejska, ale wszyscy mieszkańcy zamieszkujący teren gminy (Gmina Łęczna to teren miasta i tereny wiejskie). Radni i Burmistrz są naszymi reprezentantami, których obligujemy do jak najlepszej pracy na rzecz naszej gminy.

GŁOSOWANIE - wyrażenie swojego stosunku i woli dotyczącej określonej sprawy, np. głosowanie przez radnego jakiejś uchwały. Są dwa rodzaje głosowania: jawne i tajne.
W głosowaniu jawnym można określić, kto opowiadał się za jakim rozstrzygnięciem. Głosowanie jawne może odbywać się np. poprzez podniesienie ręki lub imiennie. Przy głosowaniu imiennym w protokole (posiedzenia, sesji itd.) dokumentuje się kto w jaki sposób głosował.
Głosowanie tajne uniemożliwia wiedzę o tym, kto w jaki sposób głosował. Sytuacje w jakich głosuje się jawnie lub tajnie określają odpowiednie przepisy.

INSTANCJA - każdy z kolejnych stopni w systemie instytucji. Do wyższej instancji można np. złożyć skargę lub zażalenie na decyzję wydaną w niższej instancji. W przypadku decyzji wydanej przez Burmistrza, można wyższą instancją jest m. in. Wojewoda Lubelski lub Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

INFRASTRUKTURA - zespół podstawowych urządzeń i instytucji usługowych, niezbędnych do funkcjonowania, np. infrastruktura techniczna to drogi, wodociągi, kanalizacja, gaz itp.

INKASENT - osoba upoważniona do zbierania podatku od podatnika i wpłacenia go później we właściwym terminie na konto gminy.

INWESTOR - osoba lub firma, która organizuje (finansuje) budowę.

INWESTYCJA - przedsięwzięcie, które ma na celu najczęściej polepszenie jakości życia mieszkańców, może to być budowa nowej drogi, oczyszczalni ścieków, zakładu utylizacji odpadów, parkingów czy chodników.

JEDNOSTKA BUDŻETOWA - forma jednostki sektora finansów publicznych, typowa dla prowadzenia działalności administracyjnej (czasami usługowej), wykonywanej nieodpłatnie lub za niewielką odpłatnością. Jednostka budżetowa pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy (otrzymuje dotacje), a uzyskane dochody odprowadzają do tego budżetu. Np. szkoły, Urząd Miejski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA GMINY - instytucje (jednostki) tworzone przez gminę w celu realizacji jej zadań. W gminie Łęczna funkcjonują następujące jednostki organizacyjne:
Urząd Miejski w Łęcznej
Centrum Kultury w Łęcznej,
Gimnazjum nr 2 w Łęcznej,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej,
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Łęcznej,
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna Sp. z o.o.,
Przedszkole Publiczne nr 1,
Przedszkole Publiczne nr 2,
Przedszkole Publiczne nr 3,
Przedszkole Publiczne nr 5,
Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej,
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Papieża Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Łęcznej,
Szkoła Podstawowa w Zofiówce,
Szkoła Podstawowa w Ciechankach Łęczyńskich,
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli,
Zespół Szkół nr 1 w Łęcznej,
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łęcznej.

JEDNOSTKI POMOCNICZE GMIN - tworzy Rada Miejska i są to w przypadku gminy Łęczna sołectwa i osiedla. Tworzenie takich jednostek ma pomóc w wykonywaniu określonych spraw i zadań oraz bycie najbliżej mieszkańca. Uchwały w sołectwie podejmuje zebranie wiejskie, w osiedlu - rada osiedla. Uchwały te wykonują na wsiach sołtysi, a na osiedlach - przewodniczący zarządów. Są oni najwłaściwszymi osobami do zgłaszania swoich pomysłów, uwag, inicjatyw, które bądź realizują sami, bądź mogą je przedstawić radnym.

KADENCJA - określony czas urzędowania Rady Miejskiej, Burmistrza i niektórych jego współpracowników. W przypadku Rady i Burmistrza kadencja trwa 4 lata.

KOMISJA RADY MIEJSKIEJ - pomocnicza komórka Rady. Funkcjonują komisje stałe i doraźne, które powołuje się do realizacji określonych zadań. W Radzie Miejskiej w Łęcznej są następujące komisje stałe: rewizyjna, gospodarki finansowej i budżetu, rolnictwa, inwestycji, gospodarki komunalnej, urbanistyki, architektury i ochrony środowiska, kultury, sportu turystyki i spraw młodzieży, ds. bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego, oświaty, zdrowia, pomocy społecznej i charytatywnej, etyki. Każdy z mieszkańców może brać udział w ich posiedzeniach.

KONTRASYGNATA - podpis osoby uprawnionej, bez którego określona czynność prawna jest nieskuteczna. Podpis Skarbnika Miasta jest wymagalny w sytuacjach mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych (umowach, porozumieniach, uchwałach).

KOSZTORYS INWESTORSKI - dokument określający wartość szacunkową zamówienia na roboty budowlane.

ŁAD PRZESTRZENNY - ukształtowanie przestrzeni miasta: ulic, placów, parków, terenów zielonych, bloków, sklepów, które tworzy harmonijną całość, jest funkcjonalne i estetyczne.

MIENIE KOMUNALNE - to, co należy do gminy, np. budynki komunalne (w tym szkoły), drogi, grunty itp.

MODERNIZACJA - unowocześnianie obiektu budowlanego.

NADZÓR INWESTORSKI - reprezentowanie inwestora na terenie budowy poprzez m. in.: kontrolowanie zgodności realizacji budowy z dokumentami i przepisami, sprawdzanie jakości wykonywanych robót, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

NAKAZ PŁATNICZY - decyzja określająca wysokość podatku oraz terminy jego płatności.

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA - działka bez budynków i lokali.

NUPTURIENCI - narzeczeni, strony, osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.

OBIEKT BUDOWLANY - budynek z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla lub obiekt małej architektury.

OBOWIĄZEK PODATKOWY - obowiązek przymusowej wpłaty pieniędzy na rzecz tzw. organu podatkowego, czyli w przypadku gminy Łęczna - burmistrza, na podstawie odpowiednich przepisów.

OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO - opracowanie, niezbędne przy niektórych inwestycjach, polegające na określeniu, opisie i ocenie bezpośrednich i pośrednich skutków danego przedsięwzięcia dla: człowieka oraz komponentów środowiska przyrodniczego (fauny, flory, wód, gleb, powietrza, klimatu, krajobrazu), oddziaływania między tymi elementami; dóbr materialnych i dziedzictwa kultury; ocena wpływu środowisko powinna być wykonana zgodnie z prawem polskim i odpowiednimi dyrektywami UE, dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego.

OPŁATY LOKALNE - opłaty za czynności urzędowe lub za korzystanie z infrastruktury na obszarze gminy. Dotyczą one osób fizycznych i osób prawnych, bez względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę. Są to opłata targowa, miejscowa i administracyjna. Opłaty te ustalają rady gmin z zachowaniem górnej granicy określonej ustawowo.

OPŁATA ADMINISTRACYJNA - pobierana za określone czynności urzędowe; jeżeli czynności te nie są objęte przepisami o opłacie skarbowej. Rada Miejska może wprowadzić je za czynności urzędowe wykonywane przez podległe jej organy np. nadanie numeru porządkowego nieruchomości, wydanie wypisu z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, za sporządzenie testamentu.

OPŁATA MIEJSCOWA - pobierana jest w gminach, na obszarze których znajdują się miejscowości posiadające walory klimatyczne lub krajobrazowe. Uiszczają ją osoby, które przebywają w miejscowości w celach wypoczynkowych, zdrowotnych i turystycznych (w Łęcznej nie obowiązuje).

OPŁATA SKARBOWA - opłata związana z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej za czynności w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej (podania, żądania, wnioski, odwołania, zażalenia i załączniki do podań, zaświadczenia, zezwolenia) oraz od dokumentów (pozwolenia, koncesje, stwierdzające ustanowienie, weksle). Wysokość opłaty skarbowa ustalana jest ustawowo.

OPŁATA TARGOWA - opłata lokalna, która pobierana jest od osób fizycznych i jednostek dokonujących sprzedaży na targowiskach. Targowiskami są wszystkie miejsca, w których jest prowadzony handel z ręki, koszy, stoisk, wozów konnych, przyczep itp., a także miejsca, w których dokonywana jest sprzedaż zwierząt, środków transportowych i części do nich.

ORGANIZACJA POZARZĄDOWA - organizacja społeczna, która nie działa w celu osiągnięcia zysku prowadząca działalność społecznie użyteczną np. fundacja, stowarzyszenie. Organizacje pozarządowe nazywane są „trzecim sektorem” (po sektorze administracji publicznej i sektorze gospodarczym). Bywają również określone skrótem angielskim „NGO”.

OSOBA PRAWNA - to jednostka organizacyjna wyposażona przez przepisy prawa w zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. Spośród gminnych jednostek organizacyjnych osobami prawnymi (instytucjami posiadającymi osobowość prawną) jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna Sp. z o.o., Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Łęcznej i Centrum Kultury w Łęcznej. Osobą prawną jest także sama gmina jako jednostka samorządu terytorialnego - pozostałe jednostki organizacyjne dokonują czynności prawnych w jej imieniu na podstawie upoważnienia otrzymanego przez kierownika jednostki od Burmistrza.

PAS DROGOWY - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym jest zlokalizowana droga, obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z obsługą ruchu, a także inne urządzenia związane z zarządzaniem drogą.

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - dokument tworzony przez radnych w celu ustalenia przeznaczenia terenów miasta i gminy. Plan ten wskazuje sposoby zagospodarowania i zabudowy terenów (np. miejsca przeznaczone pod inwestycje, zabudowę, tereny zielone, rolne itp.).

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI - wydzielenie w ramach jednej nieruchomości większej liczby działek ewidencyjnych, które mogą być przedmiotem obrotu, w wyniku którego staną się odrębnymi nieruchomościami

QUORUM (kworum) - niezbędna do prawomocności uchwał liczba radnych obecnych na sesji. Ustawa o samorządzie gminnym przyjmuje quorum jako co najmniej połowę ustawowego składu rady (Rada Miejska w Łęcznej - co najmniej 11 radnych).

⇒RADA MIEJSKA (GMINY) - jest nazywana organem stanowiącym i kontrolnym, ponieważ stanowi prawo poprzez uchwalanie uchwał i w niektórych sprawach kontroluje pracę burmistrza.
Kadencja rady trwa 4 lata. W skład rady wchodzą radni w liczbie uzależnionej od ilości mieszkańców w danej gminie. W przypadku Łęcznej jest to liczba 21 osób.
Radny reprezentuje mieszkańców - swoich wyborców i powinien przyjmować zgłaszane przez nich postulaty i w miarę możliwości je rozstrzygać.

RADNY - członek Rady Miejskiej - reprezentant wspólnoty samorządowej. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia. Według prawa radny obowiązany jest kierować się dobrem całej wspólnoty samorządowej gminy, nie jest natomiast związany instrukcjami (poleceniami) wyborców, a wyborcy nie mają możliwości odwołania go. Jedyną sankcją, jaką mogą zastosować, jest niewybranie w kolejnych wyborach.

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA (RIO) - organ kontroli i nadzoru z zakresu finansów publicznych nad jednostkami samorządu terytorialnego (gminami, powiatami, województwami) i innymi podmiotami komunalnymi. Działa na mocy ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Ich celem jest zapewnienie prawidłowego dysponowania publicznymi środkami finansowymi. Izba przeprowadza kontrole kompleksowe (obejmujące całokształt działalności finansowej gminy - przynajmniej raz na 4 lata), problemowe i doraźne.

REWITALIZACJA - odnowa, ingerencja w strefę bytową mieszkańców, poprawa stanu technicznego i funkcjonalnego, upiększenie budynków i przestrzeni publicznej, ochrona i tworzenie miejsc pracy oraz rozwoju życia gospodarczego,

ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI - urzędowe wyznaczenie (ustalenie) granicy pomiędzy sąsiadującymi nieruchomościami

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE - stwierdzenie nieważności uchwały lub zarządzenia organu gminy sprzecznych z prawem wydane przez wojewodę lub regionalną izbę obrachunkową w ramach sprawowanego nadzoru. Rozstrzygnięcie nadzorcze powinno zapaść w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały.

⇒SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE (SKO) - organ wyższego stopnia (odwoławczy) w stosunku do Burmistrza (również starosty, marszałka), orzekający w indywidualnych sprawach należących do zadań własnych gminy. Działa na podstawie ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych. Finansowane z budżetu centralnego. Rozstrzyga odwołania w składach trzyosobowych wydając decyzje administracyjne, na które przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

SESJA - posiedzenie, obrady Rady Miejskiej zwoływane przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał (w Łęcznej najczęściej raz na miesiąc).

STUDIUM WYKONALNOŚCI - opracowanie przeprowadzone w fazie formułowania projektu, weryfikujące, czy dany projekt ma dobre podstawy do realizacji i czy odpowiada potrzebom przewidywanych beneficjentów; studium powinno stanowić plan projektu; muszą w nim zostać określone i krytycznie przeanalizowane wszystkie szczegóły operacyjne jego wdrażania, a więc uwarunkowania handlowe, techniczne, finansowe, ekonomiczne, instytucjonalne, społeczno-kulturowe oraz związane ze środowiskiem naturalnym; studium wykonalności pozwala na określenie rentowności finansowej i ekonomicznej, a w rezultacie jasne uzasadnienie celu realizacji projektu

SUBWENCJE - bezzwrotna pomoc finansowa udzielana z budżetu państwa dla podmiotów prawnych w celu umożliwienia im pełnej realizacji zadań publicznych. Subwencje dla gmin nie są związane z żadnym konkretnym zadaniem i przysługują z mocy ustawy wszystkim gminom.

⇒UCHWAŁA - przepis prawa ustanowiony np. przez Radę Miejską.

URZĄD MIEJSKI - aparat pomocniczy Burmistrza, przy pomocy którego wykonuje on swoje zadania i kompetencje. Zatrudnieni w nim pracownicy działają w imieniu i z upoważnienia Burmistrza. Urząd jako jednostka budżetowa prowadzi swą gospodarkę budżetową na podstawie planu finansowego, występuje w roli organu finansowego budżetu gminy i organu podatkowego.

⇒WIĘKSZOŚĆ GŁOSÓW - sposób i zasada obliczania głosów przy podejmowaniu uchwał przez organy kolegialne (np. Radę Miejską).
Większość zwykła tzw. względna oznacza, że dla podjęcia uchwały liczba głosów "za" przewyższa liczbę głosów "przeciw", natomiast głosy wstrzymujące się nie są uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania. Przy większości bezwzględnej liczby głosów "za" musi przynajmniej o jeden przewyższać sumę głosów oddanych przeciw i wstrzymujących się. Większość kwalifikowana oznacza formę większości bezwzględnej, wymagającą opowiedzenia się za wnioskiem większości, oznaczonej najczęściej ułamkiem (np. 2/3) ważnie oddanych głosów.

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY I FINANSOWY - proces wyboru strategicznych inwestycji dla gminy w dłuższym horyzoncie czasu takich, aby korzyści (finansowe, społeczne, ekologiczne i inne) osiągnięte dzięki ich realizacji były jak największe. Jest to także lista zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji oraz kolejność ich wykonywania wraz z zakresem rzeczowym i określonymi źródłami ich finansowania w rozbiciu na poszczególne lata. Elementem wieloletniego planu inwestycyjnego jest wieloletni plan finansowy, który zawiera prognozę dochodów gminy, niezbędną wielkość wydatków operacyjnych oraz obsługę i spłatę zaciągniętych zobowiązań, przewidywaną wielkość długu do zaciągnięcia oraz wielkość środków przeznaczonych na inwestycje.

WYWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI - polega na pozbawieniu albo ograniczeniu, w drodze decyzji, prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości. Wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane, jeżeli cele publiczne nie mogą być zrealizowane w inny sposób niż przez pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości, a prawa te nie mogą być nabyte w drodze umowy. Organem właściwym w sprawach wywłaszczenia jest starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - system wydatkowania środków publicznych przez państwo (np. państwowe jednostki budżetowe, państwowe zakłady budżetowe, państwowe fundusze celowe) i podmioty samorządowe (gminy, komunalne osoby prawne, powiaty, województwa), który określa zasady i konkretne procedury dokonywania zakupów publicznych. Wśród tych zasad najistotniejsze to: jawność postępowania prowadzonego według przejrzystych, obiektywnych i powszechnie znanych reguł oraz równość traktowania wszystkich dostawców. Sposoby udzielania zamówień publicznych (wyboru wykonawcy czy dostawcy) to: przetargi: ograniczony, nieograniczony i dwustopniowy; negocjacje z zachowaniem konkurencji; zapytanie o cenę; zamówienie z wolnej ręki. Podstawowym trybem udzielania zamówień publicznych jest przetarg nieograniczony.

Pliki do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza