Pracownicy Urzędu Miejskiego przyjęli Kodeks Etyczny oraz Kodeks Postępowania

03-01-2005, 09:16

KODEKS ETYCZNY
PRACOWNIKÓW
URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁĘCZNEJ
Pamiętaj, co masz do zrobienia
i zapomnij, czego już dokonałeś.
Marie von Ebner-Eschenbach

PREAMBUŁA

Kodeks Etyczny Pracowników Urzędu Miejskiego w Łęcznej stanowi zbiór wartości i zasad, którymi powinni się kierować pracownicy Urzędu Miejskiego w Łęcznej podczas wykonywania zadań służbowych w miejscu pracy, a także poza nim.

Celem Kodeksu jest poprawa jakości funkcjonowania Urzędu oraz zwiększenie zaufania mieszkańców gminy do samorządu lokalnego i wsparcie pracowników w realizowaniu standardów etycznego postępowania.

ZASADY ETYCZNEGO DZIAŁANIA

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Łęcznej mają świadomość, że ich praca jest służbą publiczną, której celem nadrzędnym jest dobro wspólnoty samorządowej i każdego mieszkańca gminy z osobna.
Niniejszy Kodeks wspiera i promuje postępowanie pracowników oparte na wartościach i zasadach: sprawiedliwości, lojalności, szacunku, godności, odpowiedzialności, uczciwości.

1. Przy realizacji zadań pracownicy zobowiązują się kierować przepisami prawa oraz interesem wspólnoty samorządowej, pamiętając, że współtworzą wizerunek pracownika samorządowego.
2. Pracownicy realizują swoje obowiązki w sposób nie budzący wątpliwości etycznych i zwiększający zaufanie mieszkańców do samorządu, w szczególności zaś:

1) wykonują swoją pracę mając zawsze na względzie szacunek i poszanowanie godności współpracowników oraz interesantów, wykorzystując w maksymalnym stopniu swoją wiedzę i umiejętności,
2) angażują się w rozwój własnych kompetencji i wiedzy w celu jak najlepszego wykonywania pracy w Urzędzie,
3) przedkładają interes wspólnoty samorządowej nad interesy własne, a także środowiska, w którym przebywają,
4) wydają sprawiedliwe i uczciwe decyzje, a przy ich podejmowaniu kierują się literą prawa i interesem wspólnoty samorządowej,
5) podczas realizowania określonej procedury administracyjnej mają obowiązek udzielenia interesantowi wyczerpujących informacji, które mogą mieć wpływ na podjętą później decyzję administracyjną,
6) nie unikają przyznania się do własnej pomyłki, są gotowi do poniesienia odpowiedzialności za własny błąd oraz do natychmiastowego naprawienia konsekwencji niewłaściwego zachowania lub niewłaściwej decyzji,
7) zgodnie z prawem, w sposób racjonalny i oszczędny, gospodarują budżetem gminy.

3. W bezpośrednich kontaktach z interesantami pracownicy Urzędu wyróżniają się: taktownością, uprzejmością, wysoką kulturą osobistą oraz przede wszystkim życzliwością i dbałością o odpowiednią i rzetelną obsługę interesanta, starając się pomóc w szybkim i sprawnym załatwieniu sprawy.
4. Pracownicy są lojalni wobec siebie i odnoszą się z szacunkiem do swoich zwierzchników i podwładnych.

ZAKOŃCZENIE

1. Kodeks ma rangę dokumentu urzędowego i w dniu podpisania go przez pracowników zostanie upubliczniony w celu poinformowania mieszkańców o standardach zachowania i wykonywania obowiązków służbowych, jakich mają prawo oczekiwać od pracowników Urzędu Miejskiego w Łęcznej.
2. Pracownicy nowo przyjmowani mają obowiązek zapoznania się z Kodeksem.
3. Z wnioskiem o wprowadzenie zmian w Kodeksie może wystąpić grupa przynajmniej 5 pracowników Urzędu.
4. Procedura monitorowania przestrzegania niniejszego Kodeksu, a także Kodeksu Postępowania zostanie wprowadzone odrębnym Zarządzeniem Burmistrza Łęcznej.

Pliki do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza