Ważne zmiany w Statucie Gminy Łęczna

06-06-2005, 09:46

Głosowanie imienne radnych, inicjatywa uchwałodawcza dla mieszkańców Gminy Łęczna oraz Kodeks Etyczny Rady Miejskiej - to tylko część istotnych zmian wchodzących w życie wraz z opublikowaniem Statutu Gminy Łęczna.
 • Inicjatywa uchwałodawcza

  Istotną i nowatorską zmianą zapisaną w Statucie jest przyznanie inicjatywy uchwałodawczej - poza Burmistrzem, Komisjami Rady oraz grupą radnych w składzie co najmniej trzech osób - także grupie co najmniej 50 mieszkańców Gminy posiadających czynne prawo wyborcze.

  Grupa inicjatywna musi spełnić identyczne warunki, jak pozostałe organy posiadające inicjatywę uchwałodawczą. Projekty uchwał Rady powinny być zredagowane w sposób czytelny, odzwierciedlać ich rzeczywistą treść i zawierać przede wszystkim: datę i tytuł, podstawę prawną i faktyczną, dokładną merytoryczną treść uchwały, określenie organu, któremu powierza się wykonanie uchwały, termin wejścia w życie uchwały i ewentualny czas jej obowiązywania, inne elementy w razie konieczności np. opisowa treść wstępna, wskazanie adresatów, zawieszenie wykonania.

  Do projektu uchwały należy dołączyć uzasadnienie zawierające w szczególności: wskazanie potrzeby podjęcia uchwały, oczekiwane skutki społeczne oraz skutki finansowe uchwały i źródła ich pokrycia. Projekty uchwał muszą zawierać formalno-prawną akceptację radcy prawnego, a w przypadku, gdy podjęcie uchwały wywołuje skutki finansowe również opinię Burmistrza.

  Wnioskodawca - o ile nie jest nim Burmistrz - przedstawia projekt uchwały Przewodniczącemu Rady, co najmniej na 10 dni przed datą sesji. W takim przypadku najpóźniej na następny dzień przekazuje taki projekt Burmistrzowi do wiadomości.

  W przypadku, gdy inicjatywę podjęcia uchwały zgłasza grupa mieszkańców do projektu uchwały dołącza się także listę inicjatorów zawierającą podpisy, nazwiska, imiona, adresy zamieszkania oraz numery ewidencyjne PESEL wszystkich członków grupy oraz wskazanie osoby będącej jej pełnomocnikiem.
 • Głosowanie imienne

  Nowy Statut gwarantuje także możliwość głosowania imiennego przez radnych. Przeprowadza się je wówczas, gdy przedmiotem głosowania jest uchwała będąca aktem prawa miejscowego (np. stawki podatków, plany zagospodarowania przestrzennego) oraz w sprawach przewidzianych przepisami.
  Głosowanie imienne przeprowadza Przewodniczący obrad wyczytując kolejno radnych z listy obecności, którzy wstając określają swoje stanowisko wypowiadając słowa „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się”, które Przewodniczący odnotowuje w protokole z głosowania, stanowiącym załącznik do protokołu z sesji.
 • Sesje wyjazdowe

  Nowy Statut daje m. in. możliwość przeprowadzania sesji Rady Miejskiej w różnych miejscach na terenie Gminy - nie tylko w Sali Konferencyjnej przy Pl. Kościuszki 22 - zwłaszcza w przypadku, gdy przedmiotem obrad są szczególnie ważne sprawy dotyczące mieszkańców danego obszaru gminy. Z wnioskiem o odbycie sesji w innym miejscu może wystąpić Burmistrz, grupa co najmniej 5 radnych lub organ uchwałodawczy jednostki pomocniczej.
Kolejnymi nowościami są: zorganizowanie na początku kadencji szkolenia dla radnych w zakresie spraw proceduralnych, zadań Rady i sposobu ich realizacji oraz obowiązek uchwalania ramowego planu pracy Rady. Ma on być uchwalany na ostatniej sesji w roku, na wniosek Przewodniczącego Rady.
Załącznikiem do Statutu jest także Kodeks Etyczny Radnych Rady Miejskiej w Łęcznej.

Podstawa prawna: Uchwała Rady Miejskiej w Łęcznej Nr XXVII/186/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łęczna została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego nr 94 z dnia 23 maja 2005 r. pod poz. 1864.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza